Návrh Dodatku č. 2 k VZN 7/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mostová – Obec Mostová

Návrh Dodatku č. 2 k VZN 7/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mostová