Návrh – Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – Obec Mostová

Návrh – Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady