Návrh- VZN č. …/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Mostová – Obec Mostová

Návrh- VZN č. …/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Mostová